Logga_13_nobg

Expeditionärt MINDSET - vad är det?

Expeditionärt Mindset
Expeditionary arbetar alltid efter vår Expeditionära förmåga och mindset. 
Men vad innebär egentligen det? 

"Expeditionary Warfare" - expeditionär krigsföring - används främst som en militär taktik, men kan brytas ner till ett mindset som är oerhört postivt ur både individ och företagssynpunkt. 


De tidigaste exemplen på expeditionary warfare kommer från Sjöfolket, en term som användes för en sammanslutning av sjöfarande redan från Egyptens tjugonde dynasti som varade omkring 1190-1070 f.Kr.  
Dock så var det under Alexander den Stores imperium som taktiken utvidgades till den mer komplexa som den är i dag, där Alexander den Store använde flottfartyg för både trupptransport och logistik i sin kamp mot det persiska imperiet.

 

"Expeditionär sambandsförmåga är att kunna sätta in en insats varsomhelst i världen och ha god kommunikation med högre chef i hemlandet från första dagen styrkan sätter fot i missionsområdet."
Källa: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:233042/FULLTEXT01.pdf

Detta ger en möjlighet att utifrån ordet expedition och expeditionary sammanfatta en definition för ordet expeditionärt.
1. En expedition är en organiserad resa som går mot ett mål som är oklart på grund av information och händelseutveckling.
2. Organisationen eller gruppen som skall genomföra resan har ett gemensamt mål.
3. Är organisationen civil, är uppgiften att projicera en ledares närvaro för att kunna stävja, dämpa eller förhindra en konflikt autonomt.
4. Ett expeditonärt team skall inkludera transporter, logistik, personal, förnödenheter och all annan nödvändig utrustning för att lösa ställd uppgift.
5. Att vara expeditionär innebär att det finns en snabbhet i dess natur vad avser handlingskraft, resurser och kapaciteter.

Utöver den definition som vi har fastställt ovan så är det inställningen (Mindset) som är avgörande för hur man skall lyckas i expeditionära operationer. Innebörden av inställningen är medvetenheten om att man kommer att ha begränsade resurser, det kommer att ske insatser på kort varsel.
Det innebär även att levnadsförhållandena och säkerheten kan uppfattas som spartant.  


 

Kontakta oss 
+46 70 - 851 05 93
info@expeditionary.se