Logga_13_nobg

Övnings- och krisledning 

Hur kontrollerar ni era kris- och beredskapsplaner?

Till att börja med så skall planerna naturligtvis vara uppdaterade och kända av ledningen och av de som ingår i en eventuell krisgrupp. Annars bör man börja med det innan man de facto prövar planerna.
 
Tid och ambition styr självklart hur och hur ofta man kan öva och träna. Det finns två efterfrågade utfall oavsett typ av övning.

  • Att hos den övade personalen befästa en förmåga att i sin roll hantera en uppkommen situation
  • En evaluering av planer, personal, utrustning och organisation syftande till att dra slutsatser om fortsatta behov av träning och uppdatering.


 

Om inte en kvalitativ evaluering finns med som ett naturligt inslag är risken stor att man tränar in ett felaktigt beteende eller drar felaktiga slutsatser.

Expeditionary erbjuder tjänster i hela skalan från seminarieövningar (table top) i diskussionsform till större tillämpade simuleringsövningar med figuranter. Vi erbjuder också expertevaluering på olika lednings- och genomförandenivåer. Vi ser att det är viktigt att få ut en effekt av de träningstillfällen man erhåller varför en övning måste vara anpassad till personalens och organisationens förutsättningar samt till de mål man vill nå.
 
Att utsätta organisationen för enbart seminarieövningar kommer att innebära att man inte når hela vägen fram och att utsätta organisationen för en för hög grad av tillämpning kan leda till felaktiga slutsatser.

Vår erfarenhet av att leda och utvärdera övningar sträcker sig 27 år bakåt i tiden. 

Kontakta oss 
+46 70 - 851 05 93

info@expeditionary.se